S5 E9 Emily Says Hello

  • 43min
  • TVPG
  • CC

Rory and Lorelai confront Richard and Emily on their separation.

  • 43min
  • TVPG
  • CC

Follow Freeform:

;